มวยไท้เก็กแบบอานาปานสติ
วิดีโอเพิ่มเติม更多视频>>
ต้องการสมัคร在线报名
ติดต่อ联系方式
 เบอร์โทรติดต่ออาจารย์เติ้ง邓老师电话:

081-6196086 

 E-mail:shouwuhe@hotmail.com

http://www.anapanna.com/    

วิชามวยไท้เก็กอานาปานสติ安般太极拳道
  วิชามวยไทยไท้เก็กอานาปานสติ เป็นกระมวนท่ามวยไท้เก็กอันปันที่เรียบเรียงโดยนายเติ้งเหวินผิง ซึ่งเป็นคนไทยเชื่อสายจีน ผู้ที่ฝึกเรียนมวยไท้เก็กอานาปานสติ สามารถเสริมสร้างให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตบริสุทธิ์รวมทั้งสามารถป้องกันตัวได้ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจที่พบบ่อยของบรรดาผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีความสุขที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ถึงแม้มีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากมายก็ตาม แต่หลังจากได้รับการฝึกแล้ว เมื่อร่างกายและจิตใจแข็งแรง ก็สามารถส่งผลให้สภาพจิตดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของท่านให้ดีขึ้น
  ภาคปฏิบัติที่ผ่านมามากกว่า100ปีเป็นสิ่งยืนยันว่า มวยไท้เก็กมีประสิทธิภาพและผลต่อโรคบางชนิดที่ยากต่อการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลเพราะโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ส่วนมากเกิดจากสภาวะร่างกายที่ไม่สมดุลในร่างกายของมนุษย์ ในสังคมปัจจุบันทั้งสาเหตุจากมลภาวะสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอาหารการกินที่ไม่เหมาะสมและแรงกดดันจำนวนมากเกิดจากปัญหาทางจิตใจเซื่องซึม ไตและม้ามอ่อนแอ ตลอดจนเลือดลมในร่างกายที่ไม่สัมพันธ์กัน
  วิชามวยไท้เก็กอานาปานสติอี้จินมี 13ท่า(อันปันไท้เก็กอี้จินจิง 13 ท่า)ที่เรียบเรียงโดยคุณเติ้งเหวินผิงมีประสิทธิผลต่อการบำบัดรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง โรคกระเพาะ โรคตับ โรคปอด โรคไตอ่อนแอและโรคหอบหืดรวมทั้งยังมีผลต่อการบำบัดรักษาและผ่อนคลายอาการของโรคกระดูกสันหลังต้นคอโรคกระดูกสันหลังช่วงเอวและโรคเบาหวานด้วย
  ความรู้สึกของคนที่มีต่อวิชามวยไท้เก็กคือเป็นวิชาที่เรียนง่าย แต่วิชามวยไท้เก็กอานาปานสติของคุณเติ้งเหวินผิงนั้นเหมือนกับได้แก้ปัญหา เพราะคุณเติ้งเหวินผิงได้ใช้วิธีการฝึกที่ปรับมาจากการฝึกอานาปานสติกรรมฐานมาแทนพลังภายในร่างกายที่ลี้ลับจากคำบอกเล่าต่างๆ จิตอันปันตระกูลเติ้งหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากำหนดจิตอนิปันเชิงวิทยาศาสตร์นั้น เป็นผลสรุปจากประสบการณ์ของคุณเติ้งเหวินผิงบำเพ็ญจิตอานาปานสติมานานปี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจวิชานี้มาก หลังจากได้โพสลงในเว็บไซด์ส่วนลูกศิษย์ที่คุณเติ้งเหวินผิงสอนเองนั้น พบว่ามีผู้ที่บรรลุวิชาขั้นสูงมากบำเพ็ญจิตอนาปานสติเป็นวิธีบำเพ็ญตนเก่าแกรูปแบบหนึ่ง ที่พบในประเทศอินเดีย เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อน พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญจิตอานาปานสติจนตรัสรู้ที่พุทธคทายาท
  ในประเทศจีนวิชาจิตอานาปานสติ ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย จึงมีคนพูดว่า การกำหนดจิตอันปันเชิงวิทยาศาสตร์)ของคุณเติ้งเหวินผิงจะทำให้ผู้คนจำนวนหลายสิบล้านได้รับประโยชน์เพราะหากใช้วิชาจิตอานาปานสติ ของตระกูลเติ้งมาเป็นพลังภายในของวิชามวยไท้เก็กแล้ว ก็สามารถมั่นใจว่าเป็นพลังภายในวิชาไท้เก็กที่ดีที่สุด แต่ประโยชน์ของจิตอานาปานสติของตระกูลเติ้ง ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ มันยังสามารถเป็นพลังพื้นฐานในการริเริ่มของวิชาบำเพ็ญตนทุกๆวิชาด้วย
  รายละเอียดที่สำคัญของวิชามวยไท้จี้อานาปานสติมีดังต่อไปนี้
  1. วิชามวยไท้เก็กอานาปานสติอี้จิน13ท่า
  2. การกำหนดจิตอานาปานสติเชิงวิทยาศาสตร์
  3. กระบวนท่ามวยไท้เก็กผิงเมื่องตระกูลหยาง (ออกแบบโดยคุณเติ้ง)
  4. กระบวนท่ามวยไท้เก็กเชิงต่อสู้ตระกูลหลู่ (ออกแบบโดยห่าวเซ่าหยู)
  5. การฝึกกระบวนท่าไท้จี้แมวเก้ายอดเสาดอกเหมย
  6. กระบวนท่ายอดเสาดอกเหมยสติปัญญา
  7. การฝึกกระบวนท่าทุยโส่ว ซึ่งประกอบด้วยทุยโส่วด้วยท่ายืนนิ่ง ท่าเคลื่อนไหวและท่าอิสระ ของซื่อเจิ้นโส่วตระกูลเติ้ง
  8. กระมวนท่ารำดาบไท้เก็กด้วยมือซ้าย สามารถเสริมสร้างให้กร้ามเนื้อสองข้างของกระดูกสันหลังสมดุล จะสามารถเพิ่มระดับสุขภาพร่างกายด้วย เมื่อสามาถฝึกกระมวนท่ารำดาบด้วยมือซ้ายก็สามารถฝึกด้วยมือขวา
  9. การศึกษากระมวนท่ายืนกระจายมือ

  安般太极拳道为泰籍华人邓文平先生.(泰名MR.WOENPHENG SAETOEN)所创.修习安般太极拳道,可以促进身体健康,心灵净化,甚至可以获得极佳的自卫能力,可以改变大多数中老年人普遍存在的亚健康身心状态.帮助你获得你未曾经历过的幸福快乐.即便你的工作很忙,修炼安般太极拳道后身心健康的提高,可以改变你的精神状态,提高你的工作效率.
  一百多年来的实践证明,太极拳对一些医院难于治疗的疾病,极为有效.这些疾病大多数是因人体内脏器官中出现的不平衡的状态所造成.现在社会,因为环境污染和不适当饮食及精神压力过大等原因,造成ขึ้น的人出现精神萎糜,肾脾两亏,气血不调等为表象的各种各样问题.
  邓文平先生创编的安般太极易筋十三式,对心脑血管病,胃病,肝病,肺病,肾亏包括哮喘都有很好的效果.对颈椎病,腰椎病,及糖尿病都有治疗和缓解症状的效果.
  太极拳给人的印象是易学难精,而邓先生的安般太极拳道似乎解决了这个问题.邓先生用邓氏安般念来代替各种传说中的神秘内功.邓氏安般念又称科学安般守意是邓先生结合自身多年修行安般念的经验总结而出,在网上公布之后,使得很多有心人受益匪浅.而经邓先生亲自指点的学生,有些已经达到极高的境界.
  安般念是一种在印度流行的古老的修行方法,二千五百多年前,释迦牟尼佛在印度的菩提迦耶因修安般念而获得彻底的解脱.证得无尚正等正觉.
  安般念在中国还未能广为人知.因此有人说,邓先生的科学安般守意将使几千万人受益.如果用邓氏安般念来作为太极内功,无疑,这是最好的太极内功.但邓氏安般念的作用不仅如此.它可以作为一切修行法门的最初的基本功.
  安般太极道的主要内容有:
  一. 安般易筋十三式.
  二. 科学安般守意.
  三. 平面杨式太极拳架.(邓先生定架)
  四. 武式太极拳架(郝少如架)
  五. 太极猫步行桩练习.
  六. 小般若桩.
  七. 推手练习.内容有以邓氏四正手为基础的定步推手,活步推手。自由式推手。
  八. 左手太极剑.可以促进脊椎两旁肌肉的均衡,从而提高人体的健康水准.左手会了,右手也就会了.
  九. 站立综合散手研究。

สงวนลิขสิทธิ์ Copyright(C)มวยไท้จี๋แบบอานาปานสติวิชามวยไท่จี๋อานาปานสติ
邓文平 MR.WOENPHENG SAETOEN  http://www.anapanna.com/

Powered by fristweb.net